20. Закономерности псих*ч«кого развития

20. Закономірності псих * ч «кого розвитку

20. Закономерности псих*ч«кого развития

Сформулюємо основні закономірності психічного розвитку.

. Розвиток характеризується нерівномірністю і гетерохронностью.

Нерівномірність розвитку виявляється в тому, що різні психічні функції, властивості і освіти розвиваються нерівномірно: кожна з них має свої стадії підйому, стабілізації і спаду, тобто розвитку притаманний коливальний характер.

Гетерохронность розвитку означає асинхронність (розбіжність у часі) фаз розвитку окремих органів і функцій. Чим же вона викликана? На думку П. К.

Анохіна, гетерохронность є закономірністю, що полягає в нерівномірному раз-евертиваніі спадкової інформації.

2. Нестійкість розвитку. Розвиток завжди проходить через нестійкі періоди. Найбільш яскраво ця закономірність проявляється у кризах розвитку.

У свою чергу, вищий рівень стійкості, динамізм системи можливий на основі частих, мелкоамплітудних коливань, з одного боку, і неспівпадання в часі різних психічних процесів, властивостей і функцій-з іншого. Таким чином, стійкість можлива завдяки нестійкості.

3. Сензитивность розвитку. Сензитивний період розвитку — це період підвищеної сприйнятливості психічних функцій до зовнішніх впливів, особливо до впливу навчання і виховання. Періоди Сенза-тивного розвитку обмежені в часі.

Тому якщо упущений сензитивний період розвитку тієї чи іншої функції, надалі буде потрібно набагато більше зусиль і часу для її становления.

непосредственная залежність вищих форм поведінки, вищих психічних функцій від структури і функцій нервової системи.

В онтогенезі людини, безумовно, представлені обидва типи психічного розвитку, які в філогенезі ізольовані: біологічне і історичне (культурне) розвиток. У онтогенезі обидва процеси мають свої аналоги.

У світлі даних генетичної психології можна розрізняти дві лінії психічного розвитку дитини, що відповідають двом лініям філогенетичного розвитку. Ці дві лінії реально існують у злитому вигляді і утворюють єдиний процес в онтогенезі.

У цьому полягає саме основне своєрідність психічного розвитку дитини.

Природні передумови — будова організму, його функції, його дозрівання — необхідні для психічного розвитку, а громадський досвід — середовище і виховання — джерело психічного розвитку людини. їх цілеспрямованої перебудови. У мотивах опредмечиваются ті чи інші потреби людини.

Розвиток особистості передбачає формування ієрархічної мотиваційно-потребностной структури, де домінують вищі духовні потреби.

Свідомо висуваючи цілі власної діяльності, когнітивно перетворюючи потреби, людина будує програму дій, виступає як особистість, відповідальна за свої вчинки.

Процес розвитку діяльності, її розширення і ускладнення найбільш інтенсивно протікає у зростаючого людини, визначаючи становлення його як особистості.

Причому це закономірний розвиток, процес якого забезпечує освоєння дитиною як дій, операцій, так і мотивів, цілей, соціальних норм, приводячи до оволодіння світом речей та вироблення позиції у світі людей. Таким чином, діяльність виступає як умова і спосіб розвитку особистості. 4.

Кумулятивність психічного розвитку означає, що результат розвитку кожної попередньої стадії включається в наступну, при цьому певним чином трансформуючись. Таке накопичення змін готує якісні перетворення в психічному розвитку.

Характерний приклад — послідовне становлення і розвиток наочно-дієвого, наочно-образного і словесно-логічного мислення, коли кожна наступна форма мислення виникає на базі попередньої і включає її в себе.

5. Дивергентность — конвергентність х о д а розвит ку. Психічний розвиток включає в себе дві суперечливі і взаємопов'язані тенденції — дивергенцію і конвергенцію. У даному випадку дивергенція — це підвищення різноманітності в процесі психічного розвитку,

а конвергенція — його згортання, посилення вибірковості. Криза розвитку — це наступний основний механізм розвитку дитини. Криза — це переломний пункт в нормальному перебігу психічного розвитку. Він виникає на стику двох віків.

Джерелом його виникнення виступає протиріччя між зростаючими фізичним та психічними можливостями дитини і раніше сформованими формами його взаємин з оточуючими людьми 'і видами (способами) діяльності. Таке протиріччя є основною рушійною силою розвитку дитини.

«- Психологічне новоутворення — це:

— психічні та соціальні зміни, що виникають на даному ступені розвитку і визначають свідомість дитини, його ставлення до середовища, внутрішню і зовнішню життя;

— узагальнений результат цих змін, всього психічного розвитку дитини у відповідний період, який стає вихідним для формування психічних процесів і особистості дитини наступного віку.

Источник: http://weblib.pp.ua/zakonomernosti-psihchkogo-razvitiya-15449.html

Закономерности психического развития человека

20. Закономерности псих*ч«кого развития

Психическое развитие человека отмечается следующими закономерностями:

1.Гетерохронность психического развития ребенка — это неравномерное, волновой характер развития отдельных психических процессов. Он проявляется в том, что для каждого психического свойства есть специфический период, когда она развивается наиболее интенсивно.

Эти периоды — сензитивные (Сензитивный период — это такой период в жизни каждого ребенка, когда он учится чему-либо очень легко, овладевает навыками без особых усилий.

) Например, для развития речи сензитивным является период до 2-х лет, потом возможности и темпы развития речи значительно снижаются.

2.Асинхронность психического развития ребенка заключается в том, что различные психические функции имеют разные сензитивные периоды и по продолжительности и по возрасту их наступления. Например, у дошкольников ведущей в психическом развитии является память, а у младшего школьника — мышление.

3.Стадиальность психического развития ребенка означает, что отдельные этапы развития имеют определенную последовательность и взаимосвязаны.

Новый этап возникает на основе предыдущего и вносит свои неповторимые черты в психике ребенка. Поэтому каждая стадия имеет свою ценность и ее нельзя перепрыгивать.

Например, ставится задача не сократить период детства, а, наоборот, обогатить его, чтобы развитие было максимально эффективным.

4.В процессе психического развития ребенка происходит дифференциация и интеграция психических процессов, свойств. Дифференциация означает последовательное усложнение психики с появлением новообразований.

Так, после рождения наиболее развитым психическим процессом является ощущение, на его основе возникает восприятие, затем память, впоследствии — наглядно-действенное мышление и воображение. Интеграция — укрепление связей между отдельными психическими образованиями.

Так, благодаря развитию свободы появляются произвольное внимание, память, управление эмоциями. Взрослый обладает всеми видами мышления, которые в онтогенезе появились последовательно.

5.Изменение соотношения детерминант психического развития означает, что с возрастом у ребенка меняется соотношение биологических и социальных факторов его психического развития.

С расширением связей ребенка с социальной средой (с возрастом) возрастает роль социальных воздействий. Меняются и сами социальные детерминанты (семья, школа, класс, друзья).

Для человека ведущую роль в психическом развитии играет социальный фактор.

Общество организует передачу общественного опыта через обучение и воспитание в специальных заведениях. Обучения и воспитания организуются с учетом возрастных возможностей ребенка, а потому необходимо их изучать.

Общественный опыт усваивается не автоматически, а через активность и деятельность ребенка. С определенного этапа онтогенеза (индивидуальное развитие организма от оплодотворения до смерти) ребенок учится сам регулировать свое развитие. Ее личность наряду с биологическими и социальными факторами, становится отдельной детерминантой психического развития.

6.Психическое развитие ребенка невозможно без пластичности психики — то есть ее способности к изменениям.

Например, недостатки зрения, слуха компенсируются усиленным развитием осязания, обоняния. С возрастом пластичность психики снижается.

Так, ребенок может овладеть любым языком, в зависимости от социального окружения и расы или национальности. О взрослого так сказать мы не сможем.

Итак, специфика психического развития ребенка состоит в том, что главные условия онтогенеза психики — органическое созревание индивида и его привлечения к человеческой культуры — слиты в единый процесс, а взаимодействие этих условий осуществляется за активности индивида.

ВЫВОДЫ об общих закономерностях психического развития ребенка:

— Психическое развитие имеет такие признаки, как: Гетерохронность, асинхронность, стадиальность, дифференциация и интеграция психических процессов, изменение соотношения детерминант психического развития, пластичность;

— Критериями разграничения стадий психического развития выступают социальная ситуация развития, основные новообразования психики и личности, ведущая деятельность;

— Для человека ведущую роль в психическом развитии играет социальный фактор.

Вопрос № 6.

Проблема периодизации возрастного психического

Развития человека.

Возрастная психология изучает факты и закономерности психического развития здорового человека. Традиционно принято разделять его жизненный цикл на следующие периоды:

1) пренатальный (внутриутробный);

2) детство;

3) отрочество;

4) зрелость (взрослое состояние);

5) преклонный возраст, старость.

В свою очередь, каждый из периодов состоит из нескольких стадий, имеющих ряд характерных особенностей.

Все эти этапы имеют свою специфику, связанную с уровнем физиологического функционирования, степенью психического развития человека, его психологическими качествами и преобладающими желаниями, превалирующими формами поведения и деятельности.

Пренатальный период делят на 3 стадии:

— предзародышевую;

— зародышевую (эмбриональную);

— стадию плода.

Первая стадия длится 2 недели и соответствует развитию оплодотворенной яйцеклетки до внедрения ее в стенку матки и образования пупочного канатика.

Вторая — с начала третьей недели после оплодотворения до конца второго месяца развития. На этой стадии происходит анатомическая и физиологическая дифференциация различных органов.

Третья начинается с третьего месяца развития и завершается к моменту родов. В это время происходит формирование систем организма, которые позволяют ему выжить после рождения. Способность к выживанию в воздушной среде плод приобретает в начале седьмого месяца, и с этого времени его уже называют ребенком.

Период детства включает стадии:

рождение и младенчество (от рождения до 1 года);

раннее детство (или «первое детство» — с 1 года до 3 лет) — период развития функциональной независимости и речи;

— дошкольный возраст (или «второе детство» — от 3 до 6 лет), характеризуется развитием личности ребенка и когнитивных процессов;

— младший школьный возраст (или «третье детство» — с 6 до 11-12 лет) соответствует включению ребенка в социальную группу и развитию интеллектуальных умений и знаний.

Отрочество подразделяется на два периода:

— подростковый (или пубертатный);

— юношеский (ювениальный).

Первый период соответствует половому созреванию и продолжается с 11-12 до 14-15 лет. В это время, под влиянием конституционных сдвигов у подростка формируется новое представление о себе.

Второй период длится с 16 до 20-23 лет и представляет собой переход к зрелости.

С биологической точки зрения юноша уже взрослый, но социальной зрелости еще не достиг: юности свойственно чувство психологической независимости, хотя человек еще не взял на себя никаких социальных обязательств.

Юность выступает как период принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего места в жизни, поиски смысла жизни, формирование своего мировоззрения и самосознания, избрание спутника жизни.

При переходе от одной возрастной стадии к другой выделяют критические периоды, или кризисы, когда происходит разрушение прежней формы отношений человека с окружающим миром и формирование новой, что сопровождается значительными психологическими трудностями для самого человека и его социального окружения.

Выделяютмалые кризисы (кризис первого года, кризис 7 лет, кризис 17/18 лет) ибольшие кризисы (кризис рождения, 3 лет, подростковый кризис 13-14 лет). В случае с последними перестраиваются отношения ребенка и общества. Малые же кризисы проходят внешне спокойнее, они связаны с нарастанием умений и самостоятельности человека.

В периоды критической фазы дети с трудом поддаются воспитанию, упрямы, проявляют негативизм, строптивость, непослушание.

Зрелость. Она подразделяется на ряд стадий и кризисов.

Стадия ранней зрелости, или молодость (с 20-23 до 30-33 лет), соответствует вступлению человека в интенсивную личную жизнь и профессиональную деятельность. Это период «становления», самоутверждения себя в любви, сексе, карьере, семье, обществе.

В зрелые годы выделяются свои кризисные периоды. Один из них — кризис 33-35 лет, когда, достигнув определенного социального и семейного положения, человек с тревогой начинает думать: «Неужели это все, что может дать мне жизнь? Неужели нет ничего лучшего?» И некоторые начинают лихорадочно менять работу, супруга, место жительства, хобби и пр.

Затем наступает недолгий период стабилизации — от 35 до 40-43 лет, когда человек закрепляет все то, чего он достиг, уверен в своем профессиональном мастерстве, авторитете, имеет приемлемый уровень успеха в карьере и материального достатка, нормализуются его здоровье, семейное положение и сексуальные отношения.

Вслед за периодом стабильности наступает критическое десятилетие 45-55 лет.

Человек начинает чувствовать приближение среднего возраста: ухудшается здоровье, появляются признаки потери красоты и физической формы, наступает отчуждение в семье и в отношениях с повзрослевшими детьми, приходит опасение, что уже ничего лучшего не получишь ни в жизни, ни в карьере, ни в любви.

В результате этого возникает чувство усталости от действительности, депрессивные настроения, от которых человек прячется либо в мечтах о новых любовных победах, либо в реальных попытках «доказать свою молодость» в любовных интригах, или происходит взлет карьеры.

Завершающий период зрелости длится с 55 до 65 лет. Это период физиологического и психологического равновесия, снижения сексуального напряжения, постепенного отхода человека от активной трудовой и социальной жизни.

О возрасте с 65 до 75 лет говорят как о первой старости.

После 75 лет возраст считается преклонным: человек переосмысливает всю свою жизнь, осознает свое Я в духовных раздумьях о прожитых годах — и либо принимает свою жизнь как неповторимую судьбу, которую не надо переделывать, либо понимает, что жизнь прошла зря.

Впреклонном возрасте (старости) человеку предстоит преодолеть три под-кризиса.

Первый из них — переоценка своего Я, не касающегося профессиональной роли, которая у многих людей вплоть до ухода на пенсию остается главной.

Второй подкризис связан с осознанием ухудшения здоровья и старения тела, что дает возможность человеку выработать необходимое равнодушие к этому.

В результате третьего подкризиса исчезает самоозабоченность, и теперь без ужаса можно принять мысль о смерти.

Столкнувшись с ее неизбежностью, человек переживает ряд стадий.

— Первая из них — отрицания. Мысль «Нет, не я!» — обычная и нормальная реакция человека на объявление ему смертельного диагноза.

— Затем наступает стадия гнева. Он охватывает больного при вопросе «Почему именно я?», изливается на заботящихся об этом человеке других людей и вообще на всякого здорового. Чтобы такая стадия подошла к своему окончанию, умирающий должен излить свои чувства вовне.

— Следующая стадия — «торга». Больной пытается продлить свою жизнь, обещая быть послушным пациентом или примерным верующим, пытается продлить свою жизнь с помощью достижений медицины и покаяния перед Богом за свои грехи и ошибки.

Все эти три фазы составляют период кризиса и развиваются в описанном порядке, бывают возращения к предыдущей стадии.

— После разрешения этого кризиса умирающий вступает в стадию депрессии. Он осознает: «Да, на этот раз умереть предстоит именно мне». Он замыкается в себе, часто испытывает потребность плакать при мысли о тех, кого он вынужден оставить.

Это стадия подготовительной печали, на которой умирающий отрекается от жизни и готовится встретить смерть, принимая ее как свой последний жизненный этап.

Он все дальше отделяется от живых людей, замыкаясь в себе, — наступает состояние «социальной смерти» (от общества, от людей человек уже отдалился, как бы умер в социальном смысле).

— Пятая стадия — «принятие смерти». Человек осознает и соглашается, смиряется с неизбежностью близкой смерти и смиренно ждет своего конца.

Это состояние «психической смерти» (психологически человек уже как бы отказался от жизни).

Клиническая смерть наступает с момента прекращения работы сердца и остановки дыхания, но в течение 10-20 минут медицинскими усилиями еще возможно вернуть человека к жизни.

Смерть мозга означает полное прекращение деятельности головного мозга и его контроля над различными функциями организма, в результате происходит гибель клеток мозга. Физиологическая смерть соответствует угасанию последних функций организма и гибели всех его клеток.

Согласно некоторым религиозным воззрениям и мнению ряда ученых, с гибелью тела душа, психея человека, не умирает. Существует гипотеза, что она в виде информационного сгустка продолжает существовать после смерти человека и соединяется с общемировым информационным полем.

Традиционное материалистическое понимание отрицает возможность сохранить душу, психику человека после его смерти, хотя последние исследования физиков, медиков, психологов уже не так категоричны.

Вопрос № 7.Источник: https://infopedia.su/1x9e5f.html

iHerb

20. Закономерности псих*ч«кого развития

Глава 7

Закономерности психического развития

Сформулируем основные закономерности этого процесса.

1. Развитие характеризуется неравномерностью и гетерохронностью.Неравномерность развития проявляется в том, что различные психические функции, свойства и образования развиваются неравномерно: каждая из них имеет свои стадии подъема, стабилизации и спада, т. е. развитию присущ колебательный характер.

О неравномерности развития психической функции судят по темпу, направленности и длительности происходящих изменений. Установлено, что наибольшая интенсивность колебаний (неравномерность) в развитии функций приходится на период их высших достижений. Чем выше уровень продуктивности в развитии, тем выраженнее колебательный характер ее возрастной динамики (Рыбалко Е. Ф.

, 1990).

Этим объясняются резкие перепады в развитии, например, познавательных функций в подростковом и юношеском возрасте.

Показано, что неравномерный, колебательный характер развития обусловлен нелинейной, многовариантной природой развивающейся системы. При этом чем ниже уровень развития системы, тем сильнее колебания: высокие подъемы сменяются значительными спадами.

В сложноорганизованных (высокоразвитых) системах колебания становятся частыми, но амплитуда их резко уменьшается. То есть сложная система как бы сама себя стабилизирует (Князева Е. Н., Курдюмов С. П., 1994). Система в своем развитии идет к единству и гармонии частей.

Эти выводы подтверждаются данными о динамике развития познавательных функций на протяжении детского, подросткового и взрослого возрастов. С возрастом резко уменьшается перепад в развитии той или иной функции, но увеличивается частота колебаний (Развитие психофизиологических функций…, 1972; Степанова Е. И., 1995; Рыбалко Е. Ф.

, 1990). Таким образом, путем неравномерного или колебательного характера развития система поддерживает свою целостность и при этом динамично развивается.

Гетерохронность развития означает асинхронность (несовпадение во времени) фаз развития отдельных органов и функций. Чем же она вызвана?

Если неравномерность развития обусловлена нелинейной природой системы, то гетерохронность связывается с особенностями ее структуры, прежде всего с неоднородностью ее элементов.

«Единство через разнообразие» – вот манифест существования любой саморазвивающейся и самоорганизующейся системы. Именно это обстоятельство и обусловливает избирательный характер развития структур и функций в соответствии с внешними и внутренними факторами.

В связи с этим становится понятным, почему темпы развития разных психических образований оказываются разными.

По мнению П. К. Анохина, гетерохронность является особой закономерностью, заключающейся в неравномерном развертывании наследственной информации. Он же различает внутрисистемную и межсистемную гетерохронность.

Внутрисистемная гетерохронность проявляется в неодновременной закладке и различных темпах созревания отдельных фрагментов одной и той же функции, а межсистемная относится к закладке и темпам развития структурных образований, которые будут необходимы организму в разные периоды его постнатального развития.

Например, вначале формируются филогенетически более древние анализаторы, а затем более молодые (Анохин П. К., 1968).

Для правильного понимания гетерохронии важно иметь в виду значение и роль того или иного структурного образования или функции в жизнедеятельности человека. Э. Мейманом было показано: чем нужнее та или иная функция, чем важнее ее роль на данном этапе развития, тем раньше она развивается. Например, ребенок учится ориентироваться в пространстве быстрее, чем во времени.

Значение и роль функции обусловливают и ее долговечность.

Так, чувствительность человека к зеленому и желтому цветам после 50 лет почти или совсем не снижается, в то время как чувствительность к синему неуклонно падает после 25 лет. По мнению Е. Ф.

 Рыбалко, гетерохронность – дополнительный механизм регуляции индивидуального развития в различные периоды жизни человека, действие которого усиливается во время роста и инволюции (Рыбалко Е. Ф., 1990).

Приведенные факты подтверждают вывод П. К. Анохина об опережающих темпах созревания жизненно важных функций человека.

2. Неустойчивость развития. Неравномерность и гетерохронность тесно связаны с неустойчивостью развития. Развитие всегда проходит через неустойчивые периоды. Наиболее ярко эта закономерность проявляется в кризисах детского развития.

В свою очередь, высший уровень устойчивости, динамизм системы возможен на основе частых, мелкоамплитудных колебаний, с одной стороны, и несовпадения во времени разных психических процессов, свойств и функций – с другой.

Таким образом, устойчивость возможна благодаря неустойчивости.

3. Сенситивность развития. Сенситивный период развития – это период повышенной восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно к воздействию обучения и воспитания.

Б. Г. Ананьев понимал сенситивность «как временные комплексные характеристики коррелируемых функций, сенсибилизированных к определенному моменту обучения» и как следствие «действия созревания функций и относительной сформированности сложных действий, обеспечивающих более высокий уровень функционирования мозга» (Ананьев Б. Г., Дворяшина М. А., 1968).

Периоды сенситивного развития ограничены во времени. Поэтому, если упущен сенситивный период развития той или иной функции, в дальнейшем потребуется гораздо больше усилий и времени для ее становления.

4. Кумулятивность психического развития. Кумулятивность психического развития означает, что результат развития каждой предшествующей стадии включается в последующую, при этом определенным образом трансформируясь.

Такое накопление изменений подготавливает качественные преобразования в психическом развитии.

Характерный пример – последовательное становление и развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления, когда каждая последующая форма мышления возникает на базе предшествующей и включает ее в себя.

5. Дивергентность – конвергентность хода развития. Психическое развитие включает в себя две противоречивые и взаимосвязанные тенденции – дивергенцию и конвергенцию. В данном случае дивергенция – это повышение разнообразия в процессе психического развития, а конвергенция – его свертывание, усиление избирательности.

Неравномерность – неодинаковость, непостоянство в развитии психических функций.
Гетерохронность – разновременность, асинхронность, несовпадение во времени фаз развития отдельных органов и функций.

Сенситивность возрастная – оптимальное сочетание условий для развития определенных психических процессов и свойств, присущее определенному возрастному периоду.

Кумулятивность развития – накопление в ходе роста психических свойств, качеств, умений, навыков, приводящее к качественным изменениям в их развитии.

Дивергентность развития – многообразие появляющихся в ходе развития признаков и свойств, действий и способов поведения на основе их постепенного расхождения.
Конвергентность развития – сходство, сближение, свертывание, синтез, усиление избирательности в ходе развития психических процессов и свойств, действий и способов поведения.

Первые попытки описания психического развития относятся к очень давним временам. Это хорошо известно из истории психологии.

Первыми, кто предложил возрастную периодизацию развития, были Пифагор, Гиппократ и Аристотель.

Пифагор (VI в. до н. э.) выделял четыре периода в жизни человека: весну (становление человека) – от рождения до 20 лет; лето (молодость) – 20–40 лет; осень (расцвет сил) – 40–60 лет; зиму (угасание) – 60–80 лет.

Гиппократ в ходе всей жизни человека выделял 10 семилетних периодов, а Аристотель делил детство и отрочество на три стадии: первая – от рождения до 7 лет; вторая – от 7 до 14 лет и третья – от 14 до 21 года.

Собственно научный подход к изучению психического развития человека стал возможным на основе эволюционного учения Ч. Дарвина.

К нашему времени в науке накопилось множество теорий, концепций и моделей, описывающих ход психического развития человека.

Однако ни одной из них не удалось описать развитие человека во всей его сложности и многообразии. И одна из главных причин этого состоит в общебиологической трактовке развития.

На всем протяжении развития эволюционного учения в нем боролись две точки зрения: одна, утверждающая, что развитие осуществляется по твердым законам, обусловленным действием врожденной программы, и другая, для которой развитие – результат воздействий внешней среды, приводящих к появлению качественно нового.

Если в первом случае индивидуальное развитие – это просто рост, развертывание изначально имеющихся в организме задатков, то во втором развитие – это всегда возникновение нового, образование разнородного из однородного, последовательное возникновение частей и органов в процессе развития (История эволюционных учений…, 1966).

Дискуссия о том, что такое развитие, как оно осуществляется и что является его результатом, продолжается по сей день.

Можно выделить две основные точки зрения.

1. Эволюция – это развертывание уже существующих задатков. При этом развитие понимается не как возникновение качественно нового, а как проявление уже предшествующих задатков – такова точка зрения Л. С. Берга, автора теории номогенеза (Берг Л. С., 1977). В эволюции факторы чистой случайности прочно закреплены факторами активного программирования, полагал Н. А. Бернштейн (1965).

2. Эволюция есть процесс создания совершенно нового. Такую мысль высказал А. Бергсон. «Мы, конечно, не считаем, что в живой природе существует сознательное стремление к совершенству. Однако мы выражаем мысль о том, что в живой системе существует физическая тенденция усложнять свои функции и структуры», – подчеркивает К. С. Тринчер (1965, с. 43).

Если в первом случае прежде всего подчеркивается роль внутренних факторов, а само развитие трактуется как процесс реализации определенных программ, то во втором развитие понимают как движение от старого к новому, как процесс отмирания старого и рождение нового, как процесс перехода от возможности к действительности.

Имеющиеся научные данные о врожденных задатках новорожденного и ходе их реализации в онтогенезе на основе определенных закономерностей заставляют нас не противопоставлять эти точки зрения, а пытаться согласовать их между собой.

Ведь человек – это продукт не только эволюции природы, но и истории общества. Более того, живя в обществе, каждый из нас выстраивает свой индивидуальный жизненный путь.

Поэтому правильное понимание психического развития человека не может быть осуществлено в рамках одной из противоборствующих концепций.

Подобное понимание хода эволюции наложило отпечаток и на содержание теорий психического развития. Одни теории делали акцент на эндогенных (внутренних) причинах психического развития, другие – на экзогенных (внешних).

Кроме того, в рамках разных теорий внимание их авторов концентрировалось на различных сферах психического развития. Например, Ж. Пиаже объяснял ход интеллектуального, а Л. Колберг – нравственного развития человека.

Таким образом, при классификации теорий психического развития следует использовать два параметра: во-первых, это источник, движущая сила развития, а во-вторых – область, сфера развития.

А. Г. Асмолов, анализируя возможные теоретические подходы, объясняющие развитие человека, выделяет три основных, в которые укладывается множество отдельных теорий и концепций (1998, с. 12).

Во-первых, это биогенетический подход, в центре внимания которого «находятся проблемы развития человека как индивида, обладающего определенными антропогенетическими свойствами (задатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические свойства мозга, органические побуждения и др.), который проходит различные стадии созревания по мере реализации филогенетической программы в онтогенезе».

Во-вторых, это социогенетический подход, представители которого делают акцент на изучении процессов «социализации человека, освоения им социальных норм и ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций…». К этому направлению, по-видимому, можно отнести и теории научения (Б. Скиннер, А. Бандура), согласно которым приобретение человеком разнообразных форм поведения происходит путем научения.

Представители персоногенетического подхода во главу угла ставят «проблемы активности, самосознания и творчества личности, формирования человеческого „Я“, борьбы мотивов, воспитания индивидуального характера и способностей, самореализации личностного выбора, непрестанного поиска смысла жизни в ходе жизненного пути индивидуальности».

К названным А. Г. Асмоловым подходам следует добавить теории когнитивного направления.

Они занимают промежуточное направление между биогенетическими и социогенетическими подходами, поскольку ведущими детерминантами развития считают и генотипическую программу, и условия, в которых эта программа реализуется.

Поэтому уровень развития (уровень достижений) обусловливается не только разверткой генотипа, но и социальными условиями, благодаря которым происходит когнитивное развитие ребенка.

В целом, следует отметить условность такого деления, поскольку многие из существующих теорий, строго говоря, невозможно отнести «в чистом виде» ни к одному из указанных подходов. Ниже будет дана краткая характеристика некоторых теорий, которые в концентрированном виде отражают содержание того или иного подхода.

В рамках биогенетического подхода основными теориями являются теории рекапитуляции Э. Геккеля и С. Холла и теория психосексуального развития З. Фрейда.

Источник: https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/3684422609/16

2. Закономерности психического развития

20. Закономерности псих*ч«кого развития

Закономерностипсихического развития – это те механизмы,которые определяют, объясняют, описываютпсихическое развитие, опираясь накоторые можно этим развитием управлять.

Л.С. Выготскийустановил четыре основные закономерностиразвития:

1. Цикличность –психическое развитие представляетсобой чередование периодов подъема,интенсивных изменений в психике ипериодов замедления, затухания.Примером цикличности развитиявыступает чередование возрастныхкризисов (1 года, 3 лет, 7 лет и т.д.) состабильными периодами развития.

2. Неравномерностьразвития.Разные стороны личности, втом числе психические функции, развиваютсянеравномерно.

Есть периоды, когда функциядоминирует, — это период ее наиболееинтенсивного, оптимального развития,а остальные функции оказываются напериферии сознания и зависят отдоминирующей функции.

Каждый новыйвозрастной период знаменуется перестройкоймежфункциональных связей — в центрвыдвигается другая функция, устанавливаютсяновые отношения зависимости междуостальными функциями.

Первоначально, вмладенческом возрасте (до года), со­знаниеребенка недифференцированно. Дифференциацияфункций начинается с раннего детства.

Сначала выделяются и развиваютсяосновные функции, прежде всего восприя­тие,затем более сложные, так что в самойпоследователь­ности становленияфункций есть свои закономерности.

Вос­приятие, интенсивно развиваясь,как бы выдвигается в центр сознания истановится доминирующим психическимпро­цессом.

Остальные функцииоказываются на периферии созна­ния,они зависят от доминирующей. Например,память вплетена в процесс восприятия— ребенок до 3 лет не пы­тается вспомнитьчто-нибудь само по себе, а в нагляднойситуации видит вещь, узнает ее и вспоминаетсвязанные с ней события.

Другие функциикак бы обслуживают вос­приятие, и оноразвивается в максимально благоприятныхусловиях. Период, когда функция доминирует,— это пе­риод ее наиболее интенсивного,оптимального развития.

В раннем возрастедоминирует восприятие, в дошколь­ном— память, в младшем школьном — мышление.

Ранний возраст —период появления первоначальнойструк­туры сознания. Каждый новыйвозрастной период связан с перестройкоймежфункциональных связей — сменойдомини­рующей функции, зависимостьюот нее остальных функций, установлениемновых отношений между ними. В этойпере­стройке функции дифференцируются,не проходя через до­минирующееположение.

По мере продвижения от одноговоз­раста к другому возрастаетсложность межфункциональных связей.Переход от одной системы к другойсовершается иначе и сложнее, чем переходот недифференцированного, лишен­ноговсякой системы сознания к первичнойсистеме.

Пере­стройка старой системыи перерастание ее в новую становитсяосновным путем развития психическихфункций.

3. «Метаморфозы»в детском развитии.Развитие несводится к количественным изменениям,это не рост, а цепь качественныхпреобразований. Психика ребенкасвоеобразна на каждой возрастнойступени, она качественно отлична оттого, что было раньше, и того, что будетпотом.

4. Сочетаниепроцессов эволюции и инволюции в развитииребенка. Процессы инволюции закономерновключены в прогрессивное развитие. То,что сложилось на предыдущем этапе,отмирает или преобразуется. Например,ребенок, научившийся говорить, перестаетлепетать.

Выделяют такжетакую закономерность развития, каккомулятивность – это результатразвития каждой предшествующей стадиивключается в последующую, при этомопределенным образом трансформируясь.

  1. Неравномерность психического развития.

Можно выделить 2проявления неравномерности психическогоразвития:

  1. Акселерация.

  2. Ретардация.

  3. Инфантилизм.

Акселерация– это ускоренное физическое и отчастипсихическое развитие в детском иподростковом возрасте. Этот термин былпредложен Е.Кохом (1935). Акселерация былаотмечена при сопоставлении антропометрическихданных, полученных в начале 20-х годовXX века с данными 30-х годов XIX века, когданачали проводить антропометрическиеисследования детей.

Биологи связываютакселерацию с физическим созреваниеморганизма, психологи – с развитиемпсихических функций, а педагоги – сдуховным развитием и социализациейличности.

Причины акселерации:общие темпы ускорения жизни, улучшениематериальных условий, повышение качествапитания и медицинского обслуживания,улучшение ухода за детьми в раннемвозрасте, искоренение многих тяжелыхдетских недугов.

Другие причины– радиоактивное загрязнение средыобитания человека, ведущее на первыхпорах к ускорению роста, а со временем,как показывают опыты с растениями иживотными, к ослаблению генофонда;уменьшение кислорода в атмосфере, чтовлечет за собой расширение груднойклетки, влекущей рост всего организма.Вероятнее всего, акселерация обусловленакомплексным воздействием многихфакторов.

С середины 80-х г.акселерация во всем мире пошла на убыль,темпы физиологического развитиянесколько упали. Различают два видаакселерации – эпохальную (присуще всемунынешнему поколению) и внутригрупповую,или индивидуальную – это ускоренноеразвитие отдельных детей и подростковв определенных возрастных группах.

В настоящее времявыделяют акселерацию эпохальную ивнутригрупповую. Эпохальная акселерацияобозначает ускорение физическогоразвития современных детей и подростковв сравнении с предшествующими поколениями.Она проявляется уже на стадиивнутриутробного развития. У современныхноворожденных длина тела больше на0,7-1 см, а вес на 60-100 г.

По мере роста этиразличия возрастают. У современныхдетей раньше происходит становлениерепродуктивных функций. Существуютдоказательства акселерации развитиясердечно-сосудистой, дыхательной идвигательной систем. Внутригрупповаяакселерация – ускоренное физическоеразвитие отдельных детей и подростковв определенных возрастных группах.

Внутригрупповые акселератыхарактеризуются более высоким ростом,большей мышечной силой и возможностямидыхательной системы. У них значительнобыстрее происходит половое созревание,и раньше заканчиваются процессы роста.Таким образом, внутригрупповая акселерациячасто сочетается с повышениемфизиологических возможностей организма.

Однако индивидуальная акселерациянередко сопровождается дисгармоническимразвитием различных систем и функций,что приводит к физиологическойдезинтеграции и снижению функциональныхвозможностей. У детей с повышеннымитемпами развития чаще наблюдаютсяэндокринные расстройства, хроническийтонзиллит, нервные расстройства, кариесзубов, повышенное артериальное давление.

После 60-70-х годов стали проявлятьсянегативные явления акселерации. В первуюочередь, диспропорциональностьфизического развития, особенно в сторонуизбыточности массы тела. Вторым негативнымявлением акселерации является уменьшениежизненной емкости легких и снижениемышечной силы.

Причиной дисгармоничностифизического развития современных детейи подростков является низкая двигательнаяактивность. Биологические механизмыакселерации пока не выяснены.

Ретардация–задержка физического развития иформирования функциональных системорганизма. В группе и тех, и других детейбывает 13-20 %. Ретардацию надо особоучитывать при определении школьнойготовности.

Психофизиологическоесозревание обеспечивает условия длявозникновения и реализации психическихфункций. По морфологическим и функциональнымпоказателям можно судить о процессахсозревания и степени зрелости структури функций организма на отдельных этапахразвития каждого ребенка.

При этомнельзя забывать, что каждому присущиндивидуальный темп развития.

На современномэтапе изучения выделяют две основныепричины ретардации. Первая – различныенаследственные, врожденные и приобретенныев постнатальном онтогенезе органическиенарушения; вторая – различные факторысоциального характера.

Причинойотставания могут явиться и перенесенныезаболевания, но они приводят к временнойзадержке роста и после выздоровлениятемпы роста становятся выше, т. е.генетическая программа реализуется заболее короткий срок. Существенноеотрицательное влияние оказываетсоциальный фактор.

В меньшей степени –низкий материальный доход семьи и вбольшей – отрицательный эмоциональныймикроклимат, окружающий ребенка в семьеили в детских учреждениях.

Дети,воспитывающиеся в условиях недостаточноговнимания со стороны родителей и дети,воспитывающиеся в детских домах ишколах-интернатах, отстают в своемразвитии на 1,5-2 года от сверстников.Таким образом, ретардация, не зависимоот причин, ее обусловливающих, сказываетсякак на темпах физического, так ипсихического развития.

Инфантилизм– это нарушение психического развития;форма задержки при прохождении стадийонтогенетического развития, при которойоказываются недоразвитыми как физические,так и психические функции.

При этомсохраняется возможность полнойкомпенсации психического развития вдальнейшем.

Случаи инфантилизма могутбыть обусловлены наследственными ивнутриутробными факторами, инфекционнымизаболеваниями, перенесенными в раннемдетстве, авитаминозом.

Виды инфантилизма:

1. Физиологическийинфантилизм– это отставание вфизическом развитии, которое проявляетсяу некоторых людей как следствиеохлаждения, отравления или инфицированияплода в период беременности, кислородногоголодания при родах, тяжёлых заболеванийв первые месяцы жизни, нарушения обменавеществ и других факторов. У таких людейзамедляются рост и развитие всехфизиологических систем организма.

2. Психологическийинфантилизм– это детские чертыв поведении, мышлении и эмоциональныхреакциях, что это не соответствуетвозрастным требованиям к ребенку(подростку, молодому человеку, якобывзрослому человеку).

Психический ипсихологический инфантилизм отличаютсяне внешними проявлениями, а причинамивозникновения. Внешне они похожи.

Вотличие от психического инфантилизма,где эти черты следствие отставания,задержки в развитии психики ребенка,при психологическом инфантилизмеребенок имеет вполне здоровую и безотставаний психику.

Такой ребенок можетбыть для своего возраста достаточновзрослым – может теоретически, апрактически этого нет. Психологическиинфантильные дети несамостоятельны ипривыкли к тому, что другие всё решаютза них. Взрослый человек с психологическиминфантилизмом – человек-ребенок.

3. Социальныйинфантилизм– это состояние,проявляющееся в разрыве между биологическими социокультурным взрослением человека.Социальный инфантилизм вызываетсянарушением механизмов социализации,под влиянием социокультурных условий.

Он может выражаться в неприятии молодымилюдьми новых обязанностей и обязательств,связанных с процессом взросления.Социальные причины инфантилизма.Детирастут правильно, когда их поддерживаюти материнское-женское, и отцовское-мужскоеначало в воспитании.

Сегодня в обществеявный перекос в женское начало и, какследствие, инфантилизм.

Инфантилизмкак личностная незрелость (инфантильность)проявляется в несформированности надостаточном для данного конкретноговозраста уровне эмоционально-волевойсферы личности.

Как правило, инфантильностьв качестве устойчивой личностнойхарактеристики высоко коррелирует стакими личностными особенностями, каквнешний локус контроля, завышенныесамооценка и уровень притязаний,эгоцентризм, готовность при любыхобстоятельствах атрибутироватьответственность за неудачу другим,обостренное, порой болезненное чувствопсихологической незащищенности.

Приэтом основным компенсаторным механизмомв данном случае оказываются попытки вочто бы то ни стало уйти от необходимостихотя бы более или менее адекватнооценивать объективную социальнуюреальность, в том числе и путем личностногопогружения в реальность виртуальную(например, интернет-аддикция).

Следуетспециально отметить, что инфантилизмможет сочетаться как с нормальныминтеллектуальным развитием, так и сотставанием и опережением в этой сфере.В этом плане личностный инфантилизмвполне правомерно оценивать в качествесвоеобразного проявления гетерохронностисобственно личностного развитияиндивида.

Из сказанногоясно, что инфантилизм представляетсобой универсальное психическое явлениеи в определенной степени присущ каждомучеловеку. Откровенно девиантные формыего проявления, как правило, связаны стотальной фиксацией личности на такомвиде психологической защиты какрегрессия.

Одна из причинотставания в психическом развитиичеловека – это депривация. В психологиютермин «депривация» вошел благодаряанглийскому психологу Дж. Боулби, атакже проработан и содержательнонаполнен в работах его коллеги М.Эйнсуорт.

Психическаядепривация— это психическое состояние,возникающее в результате жизненныхситуаций, когда субъекту не предоставляетсявозможность для удовлетворения некоторыхего основных (жизненных) психическихпотребностей в течение длительноговремени.

Проявленияпсихической депривации могут охватыватьширокий диапазон изменений личностиот легких странностей, совершенно невыходящих за рамки нормальной эмоциональнойкартины, вплоть до очень грубых пораженийразвития интеллекта и характера.

Чаще всего выделяютследующие формы психической депривации.

I. Депривациястимульная (сенсорная): пониженноеколичество сенсорных стимулов или ихограниченная изменчивость.

II. Депривациязначений (когнитивная): слишком изменчиваяхаотичная структура внешнего мира безчеткого упорядочения и смысла, котораяне дает возможности понимать, предвосхищатьи регулировать происходящее извне.

III. Депривацияэмоционального отношения (эмоциональная):недостаточная возможность для установленияэмоционального отношения к какому-либолицу или разрыв подобной эмоциональнойсвязи, если такая уже была создана.

IV. Депривацияидентичности (социальная): ограниченнаявозможность для усвоения самостоятельнойсоциальной роли.

Например, депривацияпотребности младенца в общении (вниманиесо стороны матери, общение с ним) приводитк такому явлению, как госпитализм.

Источник: https://studfile.net/preview/5707428/page:2/

20. Закономерности псих*ч«кого развития: Сформулируем основные закономерности психического развития.

20. Закономерности псих*ч«кого развития

Сформулируем основные закономерности психического развития.

. Развитие характеризуется неравномерностью и гетерохронностью.

Неравномерность развития проявляется в том, что различные психические функции, свойства и образования развиваются неравномерно: каждая из них имеет свои стадии подъема, стабилизации и спада, т. е. развитию присущ колебательный характер.

Гетерохронность развития означает асинхронность (несовпадение во времени) фаз развития отдельных органов и функций. Чем же она вызвана? По мнению П. К.

Анохина, гетерохронность является закономерностью, заключающейся в неравномерном раз-евертывании наследственной информации.

2. Неустойчивость развития. Развитие всегда проходит через неустойчивые периоды. Наиболее ярко эта закономерность проявляется в кризисах развития.

В свою очередь, высший уровень устойчивости, динамизм системы возможен на основе частых, мелкоамплитудных колебаний, с одной стороны, и несовпадения во времени разных психических процессов, свойств и функций -с другой. Таким образом, устойчивость возможна благодаря неустойчивости.

3. Сензитивность развития. Сензитивный период развития — это период повышенной восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно к воздействию обучения и воспитания. Периоды сензи-тивного развития ограничены во времени.

Поэтому если упущен сензитивный период развития той или иной функции, в дальнейшем потребуется гораздо больше усилий и времени для ее становления.

непосредственная зависимость высших форм поведения, высших психических функций от структуры и функций нервной системы.

В онтогенезе человека, безусловно, представлены оба типа психического развития, которые в филогенезе изолированы: биологическое и историческое (культурное) развитие. В онтогенезе оба процесса имеют свои аналоги.

В свете данных генетической психологии можно различать две линии психического развития ребенка, соответствующие двум линиям филогенетического развития. Эти две линии реально существуют в слитом виде и образуют единый процесс в онтогенезе.

В этом состоит самое основное своеобразие психического развития ребенка.

Природные предпосылки — строение организма, его функции, его созревание — необходимы для психического развития, а общественный опыт — среда и воспитание — источник психического развития человека.
их целенаправленной перестройке. В мотивах опредмечиваются те или иные потребности человека.

Развитие личности предполагает формирование иерархической мотивационно-потребностной структуры, где доминируют высшие духовные потребности.

Сознательно выдвигая цели собственной деятельности, когнитивно преобразуя потребности, человек строит программу действий, выступает как личность, ответственная за свои поступки.

Процесс развития деятельности, ее расширения и усложнения наиболее интенсивно протекает у растущего человека, определяя становление его как личности.

Причем это закономерное развитие, процесс которого обеспечивает освоение ребенком как действий, операций, так и мотивов, целей, социальных норм, приводя к овладению миром вещей и выработке позиции в мире людей. Таким образом, деятельность выступает как условие и способ развития личности.
4.

Кумулятивность психического развития означает, что результат развития каждой предшествующей стадии включается в последующую, при этом определенным образом трансформируясь. Такое накопление изменений подготавливает качественные преобразования в психическом развитии.

Характерный пример — последовательное становление и развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления, когда каждая последующая форма мышления возникает на базе предшествующей и включает ее в себя.

5. Дивергентность — конвергентность х о д а разви тия. Психическое развитие включает в себя две противоречивые и взаимосвязанные тенденции — дивергенцию и конвергенцию. В данном случае дивергенция — это повышение разнообразия в процессе психического развития,

а конвергенция — его свертывание, усиление избирательности.
Кризис развития — это следующий основной механизм развития ребенка. Кризис — это переломный пункт в нормальном течении психического развития. Он возникает на стыке двух возрастов.

Источником его возникновения выступает противоречие между возрастающими физическим и психическими возможностями ребенка и ранее сложившимися формами его взаимоотношений с окружающими людьми' и видами (способами) деятельности.

Такое противоречие является основной движущей силой развития ребенка. «- Психологическое новообразование — это:

— психические и социальные изменения, возникающие на данной ступени развития и определяющие сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь;

— обобщенный результат этих изменений, всего психического развития ребенка в соответствующий период, который становится исходным для формирования психических процессов и личности ребенка следующего возраста.

Источник: https://bookucheba.com/vozrastnaya-psihologiya-knigi/zakonomernosti-psihchkogo-razvitiya-15449.html

Book for ucheba
Добавить комментарий